Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica Kulturno umjetničkog društva Lipa Lipovljani

Izjava o pristupačnosti

Kulturno umjetničko društvo Lipa Lipovljani nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019. Ovim zakonom se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Odnosi se na pristupačnost internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti odnosi se na Kulturno umjetničko društvo Lipa Lipovljani.
Ova izjava primjenjuje se na našu internetsku stranicu www.kudlipalipovljani.hr.

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice su potpuno u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
Nivo usklađenosti je WCAG 2.0 (Level AA).

Neusklađen sadržaj

Na ovim stranicama ne postoji nepristupačan sadržaj ali postoji jedan dio materijala koji nije usklađen sa potrebama osoba sa kognitivnim poremećajima. To se odnosi na veličinu odlomaka u tekstovima i dužinu riječi u rečenicama.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 29. rujna 2020. godine sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti. Predložak je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Izjava je zadnji put preispitana 20. studenog 2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama Kulturno umjetničkog društva Lipa Lipovljani uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem:

A) administratora stranice (za sitnije ispravke) putem e-mail adrese zvonimir.perse@gmail.com

B) predsjednicu KUD- Lipa:

– e-mail adresa: maricatisaj@gmail.com

– pisanim putem na adresu:
Kulturno umjetničko društvo Lipa Lipovljani
Trg hrvatskih branitelja 3
44322 Lipovljani

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratnim informacijama o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:
– putem telefona broj 01 4609 041
– ili putem elektroničke pošte pristupacnost@pristupinfo.hr.